charpy impact test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

charpy impact test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm charpy impact test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của charpy impact test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • charpy impact test

    * kỹ thuật

    sự thử va đập Charpy