changing appointments nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

changing appointments nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm changing appointments giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của changing appointments.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • changing appointments

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thay đổi cuộc hẹn