cfs delivery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cfs delivery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cfs delivery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cfs delivery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cfs delivery

    * kinh tế

    việc giao hàng dỡ lẻ ở trạm phân phối hàng công-ten-nơ