catline sheave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catline sheave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catline sheave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catline sheave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catline sheave

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    puli tời cáp (khoan)