catline grip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catline grip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catline grip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catline grip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • catline grip

    * kỹ thuật

    điện:

    cáp xiết an toàn