casting stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

casting stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm casting stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của casting stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • casting stress

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ứng suất ở vật đúc