casing head gasoline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

casing head gasoline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm casing head gasoline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của casing head gasoline.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • casing head gasoline

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ét xăng khí tự nhiên