carcharhinus limbatus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carcharhinus limbatus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carcharhinus limbatus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carcharhinus limbatus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carcharhinus limbatus

    Similar:

    blacktip shark: widely distributed shallow-water shark with fins seemingly dipped in ink

    Synonyms: sandbar shark

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).