calvinistic baptist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calvinistic baptist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calvinistic baptist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calvinistic baptist.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • calvinistic baptist

    group of Baptist congregations believing the teachings of the French theologian John Calvin who believed in strict predetermination

    Synonyms: Particular Baptist

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).