caller services provider group (cspg) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caller services provider group (cspg) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caller services provider group (cspg) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caller services provider group (cspg).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • caller services provider group (cspg)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhóm các nhà cung cấp dịch vụ người gọi