calcine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calcine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calcine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calcine.

Từ điển Anh Việt

 • calcine

  /'kælsain/ (calcinate) /'kælsineit/

  * ngoại động từ

  nung thành vôi

  đốt thành tro

  nung khô

  * nội động từ

  bị nung thành vôi

  bị đốt thành tro

  bị nung khô

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • calcine

  * kỹ thuật

  đốt thành tro

  nung

  thiêu

  xây dựng:

  nung thành vôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • calcine

  heat a substance so that it oxidizes or reduces