caffeine intoxication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caffeine intoxication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caffeine intoxication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caffeine intoxication.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • caffeine intoxication

    Similar:

    caffeinism: poisoning resulting from excessive intake of caffeine containing products

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).