caffeinism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caffeinism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caffeinism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caffeinism.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • caffeinism

    poisoning resulting from excessive intake of caffeine containing products

    Synonyms: caffeine intoxication

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).