burnout power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burnout power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burnout power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burnout power.

Từ điển Anh Việt

  • burnout power

    (Tech) công suất thiêu cháy