burning test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burning test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burning test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burning test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • burning test

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thí nghiệm đốt cháy