burner tooth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burner tooth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burner tooth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burner tooth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • burner tooth

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vấu mỏ đốt