burner mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burner mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burner mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burner mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • burner mixer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bộ trộn của mỏ hàn