browning machine gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

browning machine gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm browning machine gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của browning machine gun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • browning machine gun

    a belt-fed machine gun capable of firing more than 500 rounds per minute; used by United States troops in World War II and the Korean War

    Synonyms: Peacemaker

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).