bragi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bragi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bragi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bragi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bragi

    (Norse mythology) god of poetry and music; son of Odin

    Synonyms: Brage

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).