bouncing betty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bouncing betty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bouncing betty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bouncing betty.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bouncing betty

    an antipersonnel land mine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).