bonus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bonus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bonus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bonus.

Từ điển Anh Việt

 • bonus

  /'bounəs/

  * danh từ

  tiền thưởng

  tiền các

  lợi tức chia thêm (cho người có cổ phần; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cho người có bảo hiểm)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bonus

  * kinh tế

  cổ tức chia thêm

  hoa hồng (tiền thưởng công, thù lao)

  tăng khoản lương bổng

  tiền bớt

  tiền lãi cổ phần

  tiền phụ trách chức vụ

  tiền thưởng

  tiền trả thêm

  * kỹ thuật

  lợi tức chia thêm

  phần thưởng

  sự tăng

  thù lao

  tiền hoa hồng

  xây dựng:

  khoản tăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bonus

  anything that tends to arouse

  his approval was an added fillip

  Synonyms: fillip

  an additional payment (or other remuneration) to employees as a means of increasing output

  Synonyms: incentive