blanking machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blanking machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blanking machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blanking machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blanking machine

    * kinh tế

    máy cắt thuốc lá

    * kỹ thuật

    máy đột