blacking area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blacking area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blacking area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blacking area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blacking area

    * kinh tế

    lề