blackbody temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackbody temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackbody temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackbody temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blackbody temperature

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    nhiệt độ chói