blackbody radiator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackbody radiator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackbody radiator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackbody radiator.

Từ điển Anh Việt

  • blackbody radiator

    (Tech) bộ bức xạ vật thể đen