blackbody emitter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blackbody emitter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blackbody emitter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blackbody emitter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • blackbody emitter

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bức xạ của vật đen