black-out paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black-out paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black-out paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black-out paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black-out paint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn che ánh sáng