black-out driving lights nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

black-out driving lights nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm black-out driving lights giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của black-out driving lights.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • black-out driving lights

    * kỹ thuật

    đèn mắt mèo