bitumen sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bitumen sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bitumen sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bitumen sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bitumen sheet

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các tông tẩm nhựa

    giấy dầu để lợp