bitumen paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bitumen paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bitumen paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bitumen paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bitumen paint

    * kỹ thuật

    sơn bitum