bittersweet chocolate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bittersweet chocolate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bittersweet chocolate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bittersweet chocolate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bittersweet chocolate

    * kinh tế

    socola ngọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet