bi-level image nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bi-level image nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bi-level image giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bi-level image.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bi-level image

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ảnh hai mức