bi-level car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bi-level car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bi-level car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bi-level car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bi-level car

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    toa xe hai tầng