betula pubescens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

betula pubescens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm betula pubescens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của betula pubescens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • betula pubescens

    Similar:

    downy birch: European birch with dull white to pale brown bark and somewhat drooping hairy branches

    Synonyms: white birch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).