betula lenta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

betula lenta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm betula lenta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của betula lenta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • betula lenta

    Similar:

    sweet birch: common birch of the eastern United States having spicy brown bark yielding a volatile oil and hard dark wood used for furniture

    Synonyms: cherry birch, black birch

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).