bernard arthur owen williams nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bernard arthur owen williams nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bernard arthur owen williams giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bernard arthur owen williams.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • bernard arthur owen williams

    Similar:

    williams: English philosopher credited with reviving the field of moral philosophy (1929-2003)

    Synonyms: Sir Bernard Williams

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).