beneficial loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beneficial loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beneficial loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beneficial loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • beneficial loan

    * kinh tế

    khoản vay ưu đãi