bending bench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bending bench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bending bench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bending bench.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bending bench

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bệ uốn cốt thép