belong nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belong nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belong giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belong.

Từ điển Anh Việt

 • belong

  /bi'lɔɳ/

  * nội động từ

  thuộc về, của, thuộc quyền sở hữu

  the power belongs to the people: chính quyền thuộc về tay nhân dân

  thuộc vào (chỗ nào), ở (chỗ nào)

  where do these things belong?: những thứ này để vào chỗ nào?

  where it belongs: đúng chỗ

  to belong in: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ở chỗ nào

  to belong here: là người; ở đây; ở đúng ngay dưới đầu đề này

  thuộc về bổn phận của, là việc của; có liên quan tới

  it belongs to you investigate the matter: bổn phận của anh là phải điều tra vấn đề

  thuộc vào loại

  whales belong among the mammals: cá voi thuộc loài có vú

  là hội viên của

  to belong together

  ăn ý nhau, hợp tính hợp tình với nhau

  to belong with

  có quan hệ với, liên quan với

 • belong

  thuộc về

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • belong

  * kỹ thuật

  thuộc về

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • belong

  be owned by; be in the possession of

  This book belongs to me

  be suitable or acceptable

  This student somehow doesn't belong

  be in the right place or situation

  Where do these books belong?

  Let's put health care where it belongs--under the control of the government

  Where do these books go?

  Synonyms: go

  be rightly classified in a class or category

  The whales belong among the mammals

  be a member, adherent, inhabitant, etc. (of a group, organization, or place)

  They belong to the same political party

  Similar:

  belong to: be a part or adjunct

  the uniform looks like it belonged to a museum collection

  These pages don't belong