baum? scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baum? scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baum? scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baum? scale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • baum? scale

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thang Baumé (đo tỷ trọng)