basement stairs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basement stairs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basement stairs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basement stairs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basement stairs

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thang tầng hầm