basement rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basement rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basement rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basement rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • basement rock

  * kỹ thuật

  đá gốc

  đá mẹ

  đá móng

  đá nền