barbituric acid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barbituric acid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barbituric acid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barbituric acid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • barbituric acid

    a white crystalline acid derived from pyrimidine; used in preparing barbiturate drugs

    Synonyms: malonylurea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).