ballet position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ballet position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ballet position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ballet position.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ballet position

    classical position of the body and especially the feet in ballet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).