babylonian weeping willow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

babylonian weeping willow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm babylonian weeping willow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của babylonian weeping willow.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • babylonian weeping willow

    Similar:

    weeping willow: willow with long drooping branches and slender leaves native to China; widely cultivated as an ornamental

    Synonyms: Salix babylonica

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).