awning sash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awning sash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awning sash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awning sash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • awning sash

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khung cửa lợp vải bạt