aversion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aversion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aversion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aversion.

Từ điển Anh Việt

 • aversion

  /ə'və:ʃn/

  * danh từ

  sự ghét; ác cảm

  to take (conceive, feel) an aversion to someone: ghét ai, có ác cảm với ai

  sự không thích, sự không muốn

  to have (feel) an aversion to something: không thích cái gì

  cái mình ghét

  one's pet aversion: (đùa cợt) cái mình ghét nhất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aversion

  the act of turning yourself (or your gaze) away

  averting her gaze meant that she was angry

  Synonyms: averting

  Similar:

  antipathy: a feeling of intense dislike

  Synonyms: distaste