aureolaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aureolaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aureolaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aureolaria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aureolaria

    small genus of North American herbs often root-parasitic and bearing golden-yellow flowers; sometimes placed in genus Gerardia

    Synonyms: genus Aureolaria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).