attractive power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attractive power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attractive power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attractive power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attractive power

    * kỹ thuật

    lực hút