attractively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attractively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attractively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attractively.

Từ điển Anh Việt

  • attractively

    * phó từ

    hấp dẫn, lôi cuốn

Từ điển Anh Anh - Wordnet